AGRITOX 500SL 5L

  • AGRITOX 500SL 5L
106,50 PLN szt
Dodaj do koszyka
MCPA- 500G SL AGRITOX 500 SL jest srodkiem chwastob6jczym w formie koncentratu do sporzctdzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwast6w dwulisciennych w pszenicy ozimej, j~czmieniu ozimym, pszenicy jarej, j~czmieniu jarym i owsie. Srodek Agritox 500 SL stosuje si~ uzywajqc opryskiwaczy polowych. II DZIAlANIE NA CHWASTY Srodek pobierany jest poprzez liscie chwast6w powodujqc ich deformacj~ . a nast~pnie zahamowanie wzrostu rosliri i ich zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujq'c e si~ w fazie 2-6 lisci. Chwasty wrai:liwe: dymnica pospolita, komosa bia~a. mak polny, tasznik pospolity, · N tobo~ki polne. Chwasty srednio wrai:liwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa. Chwasty srednio odporne: bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik rolny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku. Chwasty odporne: fio~ek polny, przytulia czepna, rumian polny. Ill ZASTSOWANIE SRODKA 1. Pszenica ozima Maksymalna dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Zalecana dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonac wiosnq_ po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewieri do korica fazy 3-go kolanka. 2. J~czmien ozimy Maksymalna dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Zalecana dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonac wiosnq_ po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewieri do korica fazy 3-go kolanka. 3. J~czmien jary Maksymalna dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Zalecana dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 1/ha. Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonac od fazy 3-ch rozkrzewieri do korica fazy 2-go kolanka. 4. Pszenica jara Maksymalna dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Zalecana dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 1/ha. Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonac od fazy 3-ch rozkrzewieri do korica fazy 2-go kolanka. 5. Owies Maksymalna dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 1/ha. Zalecana dawka srodka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 1/ha. Maksymalna liczba zabieg6w w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonac od fazy 3-ch rozkrzewieri do korica fazy 2-go kolanka. Srodek mozna r6wniez stosowac w mieszankach zb6z jarych wg powyzszych zaleceri. 6. PRZECIWWSKAZANIA Srodka nie stosowac: 1. na rosliny chore, wylegni~te i uszkodzone, 2. w temperaturze powietrza ponizej 1 0°C i powyzej 25°C, 3. w okresie, gdy temperatura nocq_jest nizsza niz +5°C, 4. w okresie nadmiernej suszy lub zbJizajq_cych si~ deszcz6w. Podczas stosowania srodka nie dopuscic,do: - znoszenia cieczy uzytkowej na sq_siednie rosliny uprawne. - nak!adania si~ cieczy uzytkowej na stykach pas6w zabiegowych i uwrociach. 7. NAST~PSTWO ROSLIN W przypadku koniecznosci zaorania plantacji potraktowanej srodkiem (w wyniku uszkodzenia roslin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej mozna uprawia6 wszystkie rosliny rolnicze. IV SPORZA_DZANIE CIECZY UZYTKOWEJ Przed przystqpieniem do sporzq_dzania cieczy uzytkowej doktadnie ustali6 potrzebnq_ jej ilosc. Odmierzonq_ ilos6 srodka wla6 do zbiornika opryskiwacza napetnionego cz~sciowo wodq_ (z wtq_czonym mieszadtem) i uzupetni6 wodq_ do potrzebnej ilosci. Po wlaniu srodka do zbiornika opryskiwacza nie wyposazonego w mieszadto hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymiesza6. Opr6znione opakowania przeptuka6 trzykrotnie wodq_, a poptuczyny wla6 do zbiornika opryskiwacza z cieczq_ uzytkowq_. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystqpieniem do pracy, doktadnie wymiesza6 ciecz uzytkowq_ w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparatur~ doktadnie wymy6. Ze wzgl~du na bardzo duzq_ wrazliwos6 niekt6rych roslin uprawnych nawet na znikome ilosci srodka, bardzo wazne jest doktadne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwtaszcza przed uzyciem w innych roslinach niz zalecane. V SRODKI OSTROZNOSCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA SRODKA DO DNIA W KTORYM NA OBSZAR NA KTORYM ZASTOSOWANO SRODEK MOG.l\ WEJSC LUDZIE ORAZ ZOSTAC WPROWADZONE ZWIERZ~TA (okres prewencji) Dla ludzi -nie dotyczy. Dla zwierzq_t- 14 dni. 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZOt. (okres zapobiegajct,cy zatruciu) Nie dotyczy. 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA DO DNIA ZBIORU ROSLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy. 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA NA ROSLINY PRZEZNACZONE NA PASZ~ DO DNIA W KTORYM ZWIERZ~TA MOGA_ BYC KARMIONE TYMI ROSLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy. 5. OKRES 00 OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA SRODKA NA ROSLINY DO DNIA W KTORYM MOZNA SIAC LUB SADZIC ROSLINY UPRAWIANE NAST~PCZO Nie dotycz
Więcej Zwiń
Waga
6 kg
Kod towaru
AGRITOX 5L FN*
Identyfikator
12011
Symbol
Kod EAN
Podatek VAT
8%
Koszt gospodarowania odpadami (w cenie)