Regulamin sklepu

z dnia

Środki ochrony roślin mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Przypominamy, że zamawiający ma obowiązek przestrzegania wszystkich wytycznych stosowania produktów umieszczonych na etykiecie. Regulamin sklepu e-ogrodnik.com.pl Słownik pojęć 1. Sprzedawca – Krzysztof Borzęcki Boryna z siedzibą w Starych Olszynach 9, zarejestrowana w urzędzie gminy Załuski pod numerem REGON: 130209021, NIP: 531 100 19 84. Adres korespondencyjny: Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski. Telefon kontaktowy: 881 222 336, adres e-mail: sklep@e-ogrodnik.com.pl 2.Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.e-ogrodnik.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia. 3. Zamawiający- podmiot, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniony do odbioru zamówionych produktów. 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego). 5. Regulamin – niniejszy Regulamin. 6.Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. 8. Dostawca- wyspecjalizowana firma kurierska lub spedycyjna. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie Unii Europejskiej. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania usługi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www. 4.Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23 % 5. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie nie są ofertą w rozmuieniu Kodeksu Cywilnego oraz prezentowane są dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach 1. Towary sprzedawane przez Sklep pochodzą od oficjalnych dystrybutorów lub bezpośrednio od producentów. Posiadają pełną gwarancję producentów. 2. W przypadku niezależnej od Sklepu modyfikacji ceny lub niektórych parametrów produktu, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania kupującego i umożliwienie wycofania zamówienia. 3.Jeśli dojdzie do sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie z magazynie. Kupujący jest bezzwłocznie informowany o tym i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia. Składanie Zamówień 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień trzema sposobami: na stronie sklepu www.e-ogrodnik.com.pl poprzez formularz zamówienia w godzinach 00:00-24:00 telefonicznie +48 881 222 336 w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00 pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl) w godzinach 00:00-24:00 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep zamawiający obowiązany jest do wyboru określonego produktu lub produktów, który następuje poprzez wybór opcji dodaj do koszyka. 3 . Następnie zamawiający zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami na stronie. Po wybraniu opcji złóż zamówienie zamawiający zobowiązany jest podać swoje dane oraz dane Odbiorcy, jeśli jest inny niż Zamawiający: Imię i Nazwisko; Adres zamieszkania; Adres dostawy; Adres poczty elektronicznej; Telefon kontaktowy. dodatkowo przypadku wybrania faktury VAT: adres, nazwę firmy oraz NIP 4. Zamawiający w momencie składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisu o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią oraz posiada kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 5. Cena podana przy opcji “zamawiam”, stanowi cenę finalną, to jest cenę brutto zawierającą podatek VAT oraz zawierającą koszty wysyłki. Modyfikacja treści Zamówienia Zmiana treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Koszt dostawy 1. Koszt dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą: Przesyłka płatna przelewem do 30 kg: 15 zł Przesyłka płatna przelewem do 60 kg: 30 zł Przesyłka płatna przelewem do 90 kg: 45 zł Przesyłka płatna przy odbiorze do 30 kg: 20 zł Przesyłka płatna przy odbiorze do 60 kg: 40 zł Przesyłka płatna przy odbiorze do 90 kg: 60 zł Przesyłka powyżej 90 kg oraz przesyłki paletowe po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów z pracownikiem Sklepu. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są według cennika Dostawcy. Przesyłki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są tylko w opcji płatności przelewem. Warunki płatności 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: Za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) przelewem elektronicznym – na konto o numerze: 40 2130 0004 2001 0511 7163 0001 Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski. Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski 2. Terminy płatności: w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru; w przypadku płatności przelewem bezpośrednio po złożeniu Zamówienia; Realizacja Zamówień 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail, który jest potwierdzeniem złożenia Zamówienia 2. Informacja o złożenia zamówienia nie jest jednoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji. 3.. Pracownik Sklepu weryfikuje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. 4.Zamówienie zaakceptowane i skompletowane przez Sprzedającego przekazywane jest Dostawcy. 3. Zaakceptowane i skompletowane zamówienie Sprzedający przekazuje Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym: 40 2130 0004 2001 0511 7163 0001 lub w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji płatności za pobraniem. 4.Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Zamawiającego za zamówienie, którego realizacji Sprzedający odmówił, w terminie 14 dni. 5.Czas otrzymania produktu przez Zamawiającego jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. 6.Szczegóły dotyczące czasu dostawy oraz godzin dostawy dostępne są na stronie Dostawcy: www.dpd.com.pl 7.Zamówienia są wysyłane przez Sprzedającego w dni robocze od godziny 8.00 do godz 16.00 8.Zamawiający ma możliwość śledzenia realizacji zamówienia poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym. 9.Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Zamawiający otrzymuje wraz z przesyłką. Sprawdzenie przesyłki przez Zamawiającego W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zalecane jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zamawiający, który zawarł umowę na odległość może w terminie do 14 dni od fizycznego wejścia w posiadanie towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3.Sprzedający zapewnia możliwość złożenia odstąpienia od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl 4.Oświadczenie może być również przesłane drogą pocztową na adres: Boryna, Krzysztof Borzęcki, Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski z dopiskiem: “odstąpienie od umowy” 5. W przypadku, w którym Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest w Regulaminie. 7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. W sytuacji, w której Zamawiający dokonał zapłaty za towar gotówką przy odbiorze, winien wyrazić zgodę na zwrot płatności na wskazany numer konta dołączony do oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 8.Jeśli zamawiający dokonał płatności gotówką zaleca się załączenie do oświadczenia numeru konta, na który ma być zwrócona płatność. 9.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od zamawiającego potwierdzenia odesłania towaru lub do czasu otrzymania towaru z powrotem. W zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 10.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał uszkodzenia produktu lub otwarcia opakowania produktu. 11.W sytuacji odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą. Reklamacja 1.Sprzedawca dochowa wszelkich starań, aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem podczas transportu. 2.W przypadku, w którym zamawiający stwierdza wady w otrzymanym towarze, ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. 3.Zamawiający winien zgłosić pisemną reklamację na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@e-ogrodnik.com.pl. Zamawiający, który dokonuje reklamacji zobowiązany jest do szczegółowego opisania przyczyny reklamacji, a także dołączenie dokumentu sprzedaży lub jego kopii. 4.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przekaże na wskazany przez Zleceniodawcę adres poczty elektronicznej odpowiedź, w której ustosunkuje się do reklamacji oraz poda sposób rozpatrzenia reklamacji. 5. Jeśli konieczna jest wymiana produktu na nowy, Sprzedawca dokona wymiany lub dokona zwrotu opłaty. 6. Kupujący ma możliwość skorzystania z wysyłki reklamowanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy używanego przez Sprzedawcę. W tym celu trzeba skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową. Ochrona danych osobowych i prywatności 1.Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia. 2.Administratorem danych osobowych jest Boryna Krzysztof Borzęcki , Star Olszyny 9, 09-142 Załuski, REGON: 130209021, NIP: 531 100 19 84 3.Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia. 4.Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dn 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, ich modyfikacji oraz do wglądu. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego. Postanowienia końcowe 1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2.Nazwy towarów i firm, które znajdują się w ofercie sklepu są zastrzeżonymi znakami i występują jedynie w celu identyfikacji towarów. 3. Boryna zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie zamieszczając jego nową wersje w internecie. 4. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 5.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. FORMULARZ odstąpienia od UMOWY Boryna Krzysztof Borzęcki data, miejsce……………... Stare Olszyny 9 09-142 Załuski sklep@e-ogrodnik.com.pl Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących towarów:........................................................... Data zawarcia umowy to:................ Data odbioru to:......................... Imię i nazwisko…………….. Adres…….. Data…………….